Болница "Света Каридад" спечели програма за безвъзмездна помощ „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Категория: Основни новини

2021-03-15 16:50:03

На 25.01.2021 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на „МБАЛ СВЕТА КАРИДАД” ЕАД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1428 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца

Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора 150 000.00 лв.

от които:

Европейско съфинансиране: 125 500.00 лв.

Национално съфинансиране: 22 500.00 лв