Общ поглед върху методите на съвременната образна диагностика

Категория: Основни новини

2023-03-06 13:04:24

В съвременния ни живот почти няма заболяване, при диагностиката или проследяването на което, да не се прилага един от образните методи. Специалистите по образна диагностика трябва да имат достатъчно задълбочени знания, за определяне кой метод е най-щадящ и кой ще даде най-богата информация за заболяването – съответно при децата и при възрастните. Необходимо е да сме запознати с този тип изследвания и доколко е вярно схващането, че те са вредни или не.

Основните методи в специалността Образна диагностика са:

 • Рентгенография
 • Ехография
 • Компютърна томография
 • Магнито-резонансна томография

Рентгенография

Енергията за добиване на образа са рентгеновите лъчи. Те оказват йонизираща радиация върху човешкия организъм. Поради това, се спазват определени изисквания при изследването, а те са:

 • При деца – само при належащи случаи, поради незрялост на кръвотворната, костната и други системи.
 • При бременни – само при строги индикации, поради отрицателния ефект върху плода.
 • Във всички останали случаи, съобразно доза и продължителност на облъчване, за пациентите няма риск от вредни последствия.

Рентгенографията намира широко приложение при счупване на кости, белодробни заболявания, стомашно-чревни проблеми и други. Методът на изследване е бързоизпълним и леснодостъпен.

Ехография

Ехографията е широко застъпена при диагностицирането на различни заболявания. При този метод се използват ултразвукови вълни, което го прави напълно безвреден. Извършва се бързо и е леснодостъпно. Има възможност за мобилност. Използва се за проследяване на бременност, както и за проследяване на различни заболявания (на щитовидна жлеза, на млечни жлези, на коремни органи, а също и на кръвоносните съдове и сърцето).

Ехографията, съчетана с мамографията е един от най-прецизните методи за доказване на ранни форми на карцином на млечната жлеза.

Компютърна томография

          Представлява съвременно рентгеново изследване, неивазивен и безопасен метод. Различните части на тялото се проучват от рентгенови лъчи послойно. Получените образи се изобразяват на монитор като напречни срезове. Намира голямо приложение в съвременната диагностика:

 • При всички спешни състояния (като исхемични, хеморагични инсулти, травми), за откриване на болестни процеси – възпалителни и туморни.
 • КТ в рутинната диагностика за локализация, развитие, както и за проследяване на болестния процес.
 • За мониторинг на резултатите от лечението (например при проследяване отговора при химиотерапия)
 • За извършване на терапевтични и диагностични процедури под КТ-контрол (пункция, материал за биопсия и други)
 • За откриване и предоперативна оценка на заболяванията на съдовете– стенози, аневризми или артерио-венозни малформации.
 •  За предоперативна оценка и яснота на хирурга преди всички видове операции
 • За проследяване и контрол при изхода на заболяванията.

         Методът КТ предоставя изображения с високо качество, при възможно най-ниска доза на рентгеново облъчване.

          Магнитно-резонансна томография

          Тя представлява съвременен метод за диагностика на различни заболявания на мозъка, костите и ставите. Подобно на компютърната томография, дава подробна информация за големината и разположението на болестния процес. Трябва да се подчертае, че въпреки добрата диагностична стойност, времето за провеждане на изследване е най-дълго, самият метод е по-скъп и поради продължителният неподвижен престой в апарата, за пациенти, изпитващи страх от тесни пространства, понякога е трудно поносим. Голямото предимство на магнитния резонанс е, че за получаване на образа се използва магнитно поле, което прави методът безвреден и приложим и за деца и бременни.

          Независимо от характера на здравословното състояние, пациентът е добре да се довери на преценката на лекар-специалист, който да реши кое от посочените изследвания ще е най-подходящо за случая и по-безвредно. В отделение Образна диагностика – МБАЛ „Св.Каридад“, е застъпена т.нар. „мултимодалност“ - пациентът се преглежда от лекари от различни области, които обсъждат помежду си състоянието на пациента и могат да вземат най-доброто решение за неговото заболяване и използване на методите на образната диагностика. Добре е да се знае, че в зависимост от това за какъв орган става дума, различните апарати, имат различна информативна стойност и трябва да се прецени съотношението полза-риск. Всеки метод има своето място спрямо дадено заболяване и не е уместно образната диагностика да се дели на апарати, а на системи. По този начин специалистът може да достигне  до най-високата диагностична преценка, която му е нужна, за да проследи по-прецизно хода на заболяването.